Ons onderwijs

Wat voor school zijn we? Wat maakt de Expeditie uniek? De informatie die u vindt bij 'Ons Onderwijs' is erop gericht u een duidelijk beeld te geven van onze visie op leren, waar we met de school naartoe willen en welke activiteiten van kinderen u kunt verwachten. 

 

 

Op onze kleinschalige school werken we met groepen die bestaan uit kinderen van 2 of 3 verschillende leerjaren. Zo leren we kinderen uit te gaan van verschillen en is er veel gelegenheid om van en met elkaar te leren. Kinderen leren samen een hechte groep te worden en ervaring op te doen met verantwoordelijkheid nemen en dragen. Wij zijn een school waar je leert samenleven. Door onze kleinschaligheid (kleine groepen) hebben de leerkrachten meer tijd en aandacht voor de kinderen.

 

Kinderen leren niet alleen met het hoofd, maar ook door te doen en te ervaren. Met de school de wereld in en de wereld de school in halen. Door veel gebruik te maken van betekenisvolle en echte contexten wordt leren veel leuker. Op onze school geven we thematisch onderwijs.  Tijdens een thema richten de kinderen zich gedurende meerdere weken op een bepaald onderwerp zoals ‘de middeleeuwen’. Vakken als natuurkunde, aardrijkskunde, geschiedenis, techniek en expressie worden hier vanuit een samenhangend geheel behandeld. Zo wordt onderwijs betekenisvol en zijn kinderen gemotiveerd om te leren.

 

U zult in de school zien dat onze kinderen met name op de ochtenden werken aan rekenen, taal, lezen, spelling en begrijpend lezen. Kinderen krijgen hierbij de mogelijkheid om naast het leren en werken in eigen lokaal dit ook op diverse plekken in de school te kunnen doen. De leerkrachten houden gezamenlijk het overzicht op alle kinderen. Dit zorgt voor een prettige en veilige sfeer voor de kinderen. Vanaf groep vier maken de kinderen gebruik van digitale leermiddelen (Snappet) waardoor ze op eigen niveau kunnen leren en werken.

 

Op de middagen ligt de focus op het thematisch werken. Zo zijn de dagen herkenbaar en afwisselend opgebouwd. Naast goed en degelijk onderwijs, waarin de wettelijke kerndoelen ruimschoots aan bod komen, zijn wij dus ook een school waar aandacht is voor leren samenleven en leren ontdekken en ontplooien van eigen talenten. Elke week starten we met een weekopening en vanaf groep 5 sluiten we de vrijdag af met Ateliers. De Ateliers hebben de focus op Natuur & Techniek en sluiten zoveel mogelijk aan bij de thema's. Proefondervinderlijk leren en creativiteit van kinderen vinden we belangrijk. Ontdek de wereld en groei!