Schoolconcept

Hoe vinden wij dat kinderen het beste leren? Hoe vinden wij dat onderwijs moet zijn? In ons schoolconcept vindt u terug hoe wij over deze vragen denken, waar we naartoe willen en ook hoe u dat nu al terug kunt zien in de school. Welke activiteiten doen de kinderen bij ons en waarom vinden wij dat zo belangrijk? De komende jaren zullen gebruiken om het concept stevig neer te zetten en door te ontwikkelen.

 

Strategie:

Wij zijn een kleinschalige school waar natuur en techniek voor betekenisvol en uitdagend onderwijs zorgt. Door ons thematisch onderwijs blijven we dichtbij de verwondering en interesse van kinderen en is er samenhang in het leren. Kinderen werken bij ons veel samen en leren zo van en met elkaar. Mede-eigenaar zijn over je eigen leren motiveert kinderen en vergroot het reflectievermogen. Bij ons weet het kind waarom het leert!

 

Ons onderwijs is opgebouwd uit 4 basiselementen van waaruit we onze school vormgeven en inrichten. 4 prachtige elementen die samen onze school sterk en uniek maken.

 

Onze 4 basiselementen:

“Ik ga samen met jou op expeditie” (samenwerken)

Door onze gemengde groepen leren de kinderen uit te gaan van verschillen van mensen. Kinderen ervaren elk jaar een andere rol en nemen een andere positie in de groep in wat het zelfbeeld ten goede komt. Wij zijn een school waar je leert samenleven. Leren van en met elkaar. De leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor alle kinderen. Hierdoor voelen de kinderen zich gezien. School wordt zo een veilige, plezierige en leerrijke plek.

 

Je ziet dit terug in onze school door:

 • De gemengde groepen met meerdere leerjaren in een groep. Uitgaan van verschillen en leren van en met elkaar
 • Het leerplein met verschillende leerplekken voor groepjes kinderen. Kinderen leren verantwoordelijk te zijn en rekening te houden met anderen in het gebruik van de plekken in de school
 • Ons thematisch onderwijs waarbij er veel in groepjes wordt gewerkt, geleerd, gepresenteerd en gevierd
 • De wekelijkse groepsvergadering waardoor kinderen een stem hebben in de groep en de school. Burgerschapsvorming staat hierbij centraal
 • Aandacht voor spel. Spelen is leren. Kinderen leren om te gaan met andere kinderen, grenzen aan te geven, maar ook de plek om taal op te doen en de creativiteit en fantasie de vrije loop te laten
 • Wij bieden een compleet dagaanbod voor kinderopvang en hebben een peutergroep. Onze samenwerkingspartners werken vanuit onze schoolvisie en sluiten hiermee aan bij ons concept.
 • Actieve ouders die meedenken en helpen in en rondom de school. Samen maken we de school.

 

“Een wereld die je blijft verwonderen” (betekenisvol)

Leren gaat bijna vanzelf als we kunnen inspelen op de interesse en verwondering van kinderen. Door thematisch te werken is dat mogelijk en wordt leren betekenisvol. De wereld de school in halen en met de school de wereld in. Kinderen kunnen op onze school ontdekken, onderzoeken en verbanden leren zien. De eigen vragen van kinderen zijn daarbij belangrijk.

 

Je ziet dit terug in onze school door:

 • Thematisch onderwijs. We werken met de methode DaVinci waar de wereld oriënterende vakken een geheel vormen en wordt uitgegaan van de interesse van kinderen. Met de school de wereld in en de wereld de school in. We maken gebruik van onze nabije omgeving en netwerk om ons onderwijs betekenisvol te maken.
 • Er is aandacht voor het werk van kinderen. Presentaties en vieringen zijn belangrijke activiteiten in onze school.
 • Kinderen hebben hiermee een podium om ideeën met de groep uit te werken. Ondernemen vanuit ideeën van de kinderen zelf. Burgerschapsvorming krijgt zo een centrale plek in ons onderwijs.
 • Wij praten niet over leerlingen, maar over en met kinderen.
 • Creativiteit en expressie in onze theaterlessen
 • Werken vanuit eigen verhalen van kinderen
 • Bij onze instructies besteden we veel aandacht aan de betekenis ervan. Het werken met doelen helpt daarbij. Kinderen komen middels interactieve werkvormen in aanraking met de leerstof en leren zo van en met elkaar. Het IGDI-model (Interactief Gedifferentieerd Didactische Instructie) gebruiken we hierbij als basis.
 • Kinderen werken met doelen zodat ze weten waarom ze iets leren.
 • Er is een kinderraad op school die initiatieven kan ontplooien. Kinderen hebben een stem in de school.

 

 “Ik weet wat ik wil leren” (eigenaarschap)

Kinderen weten vaak heel goed wat ze willen leren. Door gebruik te maken van de interesse van kinderen gaat leren heel natuurlijk en is er een hoge motivatie om te leren. In ons onderwijs vinden wij het belangrijk dat kinderen meer eigenaar zijn van hun eigen leren en zo worden voorbereid op de maatschappij. Bij ons weet een kind waarom het leert.

 

Je ziet dit terug in onze school door:

 • Kinderen hebben drie wekelijks gesprekken met de leerkracht waarbij besproken wordt wat de kinderen willen leren. Kinderen krijgen zo meer regie over hun eigen leren, leren te reflecteren, hebben zicht op de eigen ontwikkeling en zijn gemotiveerd. We doen zo recht aan wat kinderen belangrijk vinden.
 • Kinderen hebben een eigen portfolio waar ze behaalde leerdoelen of dingen waar ze trots op zijn kunnen bewaren. Wij gebruiken schooljaar 2018-2019 om dit met het team op te zetten en te implementeren.
 • De rapportage gesprekken in de bovenbouw voeren we met het kind, ouders en leerkracht. Het portfolio is daarbij leidend. Wij gebruiken schooljaar 2018-2019 om dit met het team op te zetten en te implementeren.
 • Kinderen hebben een individuele en passende verwerking voor rekenen, taal en lezen.
 • Weektaak/dagtaak: Kinderen leren zelf te plannen wat ze wanneer willen leren. Hierdoor leren kinderen om te gaan met vaardigheden als plannen of hulp vragen en worden hierdoor zelfstandiger en verantwoordelijker.

 

 “Ontdekken door doen” (natuur & techniek)

Naast het leggen van een stevige basis bij rekenen, lezen en taal bieden we de kinderen ook vaardigheden aan op het gebied van natuur en techniek. Kinderen krijgen zo een breed onderwijs aanbod waarbij aandacht is voor hoofd, hart en handen en talenten van kinderen kunnen worden ontplooid. Door te doen, te ervaren, te experimenteren en dingen te maken leren kinderen probleemoplossend te denken en gebruik te maken van eigen creativiteit.

 

Je ziet dit terug in onze school door:

 • De inrichting van de school: het leerplein en de werkplaats bieden een uitnodigende en leerrijke omgeving voor de kinderen
 • De wekelijkse workshops op de vrijdagmiddag gericht op natuur, techniek en theater. De workshops sluiten zoveel mogelijk aan bij het thematische onderwijs van de school
 • De binnentuin die kinderen zelf inrichten en onderhouden
 • De vele uitstapjes naar het nabijgelegen bos
 • Het werken met digitale middelen voor individuele en/of groepsopdrachten en presentaties
 • Het aanbod leren programmeren middels o.a. de Beebot en Lego robot (evt Scratch)