Zorg voor leerlingen

     

De groepsleerkracht houdt de vorderingen van de kinderen bij o.a. door middel van toetsen (zowel methode gebonden, als methode onafhankelijke toetsen van het leerlingvolgsysteem CITO). Mocht blijken dat uw kind extra hulp nodig heeft,  dan zal extra instructie en oefenstof worden ingezet. Mocht dit niet voldoende verbetering opleveren dan wordt samen met de intern begeleider een handelingsplan opgesteld. 

Het kan gebeuren dat ondanks alle gegeven hulp een kind te veel moeite heeft met het leerprogramma. Mocht een handelingsplan niet het gewenste resultaat opleveren, en de leeropbrengsten blijven ernstig achter, dan kan met toestemming van de ouders advies ingewonnen worden bij het multi disciplinaire zorgteam van het samenwerkingsverband waar onze school een onderdeel van is. Ouders worden hierbij altijd uitgenodigd om bij dit overleg aanwezig te zijn