Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit een gelijk aantal ouderleden en personeelsleden. De oudergeleding wordt door de ouders gekozen. De personeelsgeleding wordt door de teamleden gekozen. De medezeggenschapsraad komt gemiddeld eens per zes weken bijeen in een openbare vergadering. Hij houdt zich vooral bezig met inhoudelijke en organisatorische zaken betreffende de school. De taken en bevoegdheden staan omschreven in een reglement. Het reglement is op school aanwezig. De directie treedt op als adviserend lid.  

Voor informatie kunt u bij de huidige MR leden terecht

Oudergeleding : 

  • Kim Thijssen¬†
  • Heidi Rensen

Personeelsgeleding:

  • Karin Brunsveld (voorzitter)
  • Faisca Lubbers