Kennis-maken of inschrijven

Oog voor ieder kind

Leren op maat

Elk kind leert op zijn eigen manier. De school heeft tot taak ervoor te zorgen dat ieder kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. De leerkracht kan ervoor kiezen dat een kind extra instructie krijgt of juist minder instructie maar meer verdiepende leerstof. Tijdens de leergesprekken met de kinderen kan dit ter sprake komen en leerkracht en kind nemen hierover samen een besluit.

 

Leerlingvolgsysteem

De groepsleerkracht houdt de vorderingen van de kinderen bij door middel van observaties en toetsen (zowel methodegebonden als methodeonafhankelijke toetsen Leerling in Beeld van CITO). Uit de gemaakte groepsoverzichten en door het dagelijks werken van de leerkracht met het kind kan blijken dat voor sommige kinderen extra hulp noodzakelijk is.

Mocht blijken dat een kind extra hulp nodig heeft, dan zal extra instructie en oefenstof worden ingezet. Mocht dit niet voldoende verbetering opleveren dan wordt samen met de intern begeleider een handelingsplan opgesteld.

Het kan gebeuren dat ondanks alle gegeven hulp een kind te veel moeite heeft met het leerprogramma. Met toestemming van de ouders kan dan advies ingewonnen worden bij het multi-disciplinaire zorgteam van het samenwerkingsverband waar onze school onderdeel van is. Ouders worden altijd uitgenodigd om bij dit overleg aanwezig te zijn.

 

   

"Wij zijn zo blij met de school! Knap hoor, hoe jullie als team altijd positief en gemotiveerd aan het werk zijn en zo veel kinderen goed en emotioneel veilig onderwijs geven."

 

Julia, de moeder van Jasmijn uit groep 6

Bekijk hier ons SchoolondersteuningsprofielSOP

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren